Livrare

Bucuresti - 14.90 Lei (24-48 ore)

Provincie - 19.90 Lei (24-48 ore)

TRANSPORT GRATUIT
pt. comenzi de cel putin 250 Lei!

Detalii complete aici...

Cod intern: 978-606-8892-23-8-SOLOMON
Aparitie: IULIE 2018
Tip Coperta: normala
Numar de pagini: 550
   Distribuie pe Facebook 
Reducere 10%
42,21 Lei 46,90 Lei
Disponibil(a) in limita stocului
(depozitului nostru sau al furnizorului)

Codul civil - 25 iunie 2018 - Editura Solomon

Cu modificările și completările aduse prin:  Legea nr. 17/2017 - privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe  O.U.G. nr. 1/2016 - pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe  Legea nr. 138/2014 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe  Legea nr. 60/2012 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil 


Codul civil (Legea nr. 287/2009)

CUPRINS

Art. Titlul preliminar. Despre legea civilă .......................................................................... 1-24

 Capitolul I. Dispoziţii generale ...................................................................................... 1-5

Capitolul II. Aplicarea legii civile ................................................................................... 6-8

Capitolul III. Interpretarea şi efectele legii civile ......................................................... 9-17

Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice ......................... 18-24

Cartea I. Despre persoane ....................................................................................... 25-257

Titlul I. Dispoziţii generale ......................................................................................... 25-33

Titlul II. Persoana fizică ........................................................................................... 34-103

Capitolul I. Capacitatea civilă a persoanei fizice ...................................................... 34-57

Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă ......................................................................... 34-36

Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu ................................................................... 37-48

Secţiunea a 3-a. Declararea judecătorească a morţii ................................................. 49-57

Capitolul II. Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente ................ …..58-81

Secţiunea 1. Dispoziţii comune .................................................................................... 58-60

Secţiunea a 2-a. Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice ................................................................................................... 61-69

Secţiunea a 3-a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane................ 70-77

Secţiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei şi după decesul său .......................... 78-81

Capitolul III. Identificarea persoanei fizice ............................................................. 82-103

Secţiunea 1. Numele .................................................................................................... 82-85

Secţiunea a 2-a. Domiciliul şi reşedinţa ....................................................................... 86-97

Secţiunea a 3-a. Actele de stare civilă ....................................................................... 98-103

Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice ...................................................................... 104-186

Capitolul I. Dispoziţii generale .............................................................................. 104-109

Capitolul II. Tutela minorului ................................................................................ 110-163

Secţiunea 1. Deschiderea tutelei .............................................................................110-111

Secţiunea a 2-a. Tutorele .........................................................................................112-123

Secţiunea a 3-a. Consiliul de familie ........................................................................124-132

Secţiunea a 4-a. Exercitarea tutelei .........................................................................133-150

§1. Dispoziţii generale ................................................................................. 133-135

Codul civil  4 §2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului ............................... 136-139

§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului ................................. 140-150

Secţiunea a 5-a. Controlul exercitării tutelei ............................................................151-155

Secţiunea a 6-a. Încetarea tutelei ............................................................................156-163

Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecătoresc ................................................... 164-177

Capitolul IV. Curatela ........................................................................................... 178-186

Titlul IV. Persoana juridică .................................................................................... 187-251

Capitolul I. Dispoziţii generale .............................................................................. 187-193

Capitolul II. Înfiinţarea persoanei juridice ............................................................. 194-204

Secţiunea 1. Dispoziţii comune ................................................................................194-195

Secţiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice ..........................................................196-199

Secţiunea a 3-a. Înregistrarea persoanei juridice ....................................................200-204

Capitolul III. Capacitatea civilă a persoanei juridice ............................................. 205-224

Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice ....................................205-208

Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu şi funcţionarea persoanei juridice ........209-224

§1. Capacitatea de exerciţiu ..............................................................................209-211

§2. Funcţionarea persoanei juridice ..................................................................212-220

§3. Dispoziţii speciale ........................................................................................221-224

Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice ........................................................ 225-231

Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice ..................................................... 232-243

Capitolul VI. Încetarea persoanei juridice ............................................................ 244-251

Secţiunea 1. Dispoziţii generale ...................................................................................... 244

Secţiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice .......................................................245-249

Secţiunea a 3-a. Dispoziţii speciale .........................................................................250-251

Titlul V. Apărarea drepturilor nepatrimoniale ...................................................... 252-257

Cartea a II-a. Despre familie .................................................................................. 258-534

Titlul I. Dispoziţii generale ..................................................................................... 258-265

Titlul II. Căsătoria ................................................................................................... 266-404

Capitolul I. Logodna ............................................................................................. 266-270

Capitolul II. Încheierea căsătoriei ......................................................................... 271-289

Secţiunea 1. Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei ..................................271-277

Secţiunea a 2-a. Formalităţile pentru încheierea căsătoriei ....................................278-289

Capitolul III. Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei ........................................ 290-292

Capitolul IV. Nulitatea căsătoriei .......................................................................... 293-306

Secţiunea 1. Nulitatea absolută a căsătoriei ...........................................................293-296

Secţiunea a 2-a. Nulitatea relativă a căsătoriei .......................................................297-303

Secţiunea a 3-a. Efectele nulităţii căsătoriei ............................................................304-306

Capitolul V. Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor ................................... 307-311

Capitolul VI. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor ................................ 312-372

Secţiunea 1. Dispoziţii comune ................................................................................312-338

5  Cuprins §2. Locuinţa familiei ...........................................................................................321-324

§3. Cheltuielile căsătoriei ...................................................................................325-328

§4. Alegerea regimului matrimonial ...................................................................329-338

Secţiunea a 2-a. Regimul comunităţii legale ...........................................................339-359

Secţiunea a 3-a. Regimul separaţiei de bunuri .......................................................360-365

Secţiunea a 4-a. Regimul comunităţii convenţionale ..............................................366-368 Secţiunea a 5-a. Modificarea regimului matrimonial ...............................................369-372 §1. Modificarea convenţională ................................................................................. 369 §2. Modificarea judiciară ....................................................................................370-372 Capitolul VII. Desfacerea căsătoriei ..................................................................... 373-404 Secţiunea 1. Cazurile de divorţ ................................................................................373-381 §1. Dispoziţii generale .............................................................................................. 373 §2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară ..................................................... 374 §3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială ..............................................................................375-378 §4. Divorţul din culpă .........................................................................................379-380 §5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ .......................................................... 381 Secţiunea a 2-a. Efectele divorţului .........................................................................382-404 §1. Data desfacerii căsătoriei .................................................................................. 382 §2. Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soţi .........383-384 §3. Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soţi .............385-395 I. Efecte cu privire la regimul matrimonial ..................................................385-387 II. Dreptul la despăgubiri .................................................................................... 388 III. Obligaţia de întreţinere între foştii soţi .......................................................... 389 IV. Prestaţia compensatorie .......................................................................390-395 §4. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori .........................................................................................396-404 Titlul III. Rudenia .................................................................................................... 405-482 Capitolul I. Dispoziţii generale .............................................................................. 405-407 Capitolul II. Filiaţia ................................................................................................ 408-450 Secţiunea 1. Stabilirea filiaţiei ..................................................................................408-440 §1. Dispoziţii generale .......................................................................................408-413 §2. Prezumţia de paternitate .................................................................................... 414 §3. Recunoaşterea copilului ..............................................................................415-420 §4. Acţiuni privind filiaţia ....................................................................................421-440 I. Contestarea filiaţiei ......................................................................................... 421 II. Acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă ...........................................422-423 III. Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei ............................424-428 IV. Acţiuni privind filiaţia faţă de tatăl din căsătorie ....................................429-434 V. Dispoziţii comune privind acţiunile referitoare la filiaţie .........................435-440 Secţiunea a 2-a. Reproducerea umană asistată medical cu terţ donator ..............441-447 Secţiunea a 3-a. Situaţia legală a copilului ..............................................................448-450 Capitolul III. Adopţia ............................................................................................. 451-482 Secţiunea 1. Dispoziţii generale ...............................................................................451-454 Codul civil  6 Secţiunea a 2-a. Condiţiile de fond ale adopţiei ......................................................455-468 §1. Persoanele care pot fi adoptate ..................................................................455-458 §2. Persoanele care pot adopta ........................................................................459-462 §3. Consimţământul la adopţie ..........................................................................463-468 Secţiunea a 3-a. Efectele adopţiei ...........................................................................469-474 Secţiunea a 4-a. Încetarea adopţiei .........................................................................475-482 Titlul IV. Autoritatea părintească .......................................................................... 483-512 Capitolul I. Dispoziţii generale .............................................................................. 483-486 Capitolul II. Drepturile şi îndatoririle părinteşti ..................................................... 487-502 Capitolul III. Exercitarea autorităţii părinteşti ........................................................ 503-507 Capitolul IV. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti ................................. 508-512 Titlul V. Obligaţia de întreţinere ............................................................................ 513-534 Capitolul I. Dispoziţii generale .............................................................................. 513-515 Capitolul II. Persoanele între care există obligaţia de întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează ......................................... 516-523 Capitolul III. Condiţiile obligaţiei de întreţinere ..................................................... 524-528 Capitolul IV. Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere .............................. 529-534 Cartea a III-a. Despre bunuri ................................................................................. 535-952 Titlul I. Bunurile şi drepturile reale în general ..................................................... 535-554 Capitolul I. Despre bunuri în general ................................................................... 535-550 Secţiunea 1. Despre distincţia bunurilor ..................................................................535-546 Secţiunea a 2-a. Produsele bunurilor ......................................................................547-550 Capitolul II. Drepturile reale în general ................................................................ 551-554 Titlul II. Proprietatea privată .................................................................................. 555-692 Capitolul I. Dispoziţii generale .............................................................................. 555-566 Secţiunea 1. Conţinutul, întinderea şi stingerea dreptului de proprietate privată ............................................................................................555-562 Secţiunea a 2-a. Apărarea dreptului de proprietate privată ....................................563-566 Capitolul II. Accesiunea ....................................................................................... 567-601 Secţiunea 1. Dispoziţii generale ...............................................................................567-568 Secţiunea a 2-a. Accesiunea imobiliară naturală ....................................................569-576 Secţiunea a 3-a. Accesiunea imobiliară artificială ...................................................577-597 §1. Dispoziţii comune .........................................................................................577-579 §2. Realizarea lucrării cu materialele altuia ............................................................. 580 §3. Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia ................................................................................581-582 §4. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia ................................................................................583-585 §5. Înţelesul unor termeni ......................................................................................... 586 §6. Dispoziţii speciale ........................................................................................587-597 Secţiunea a 4-a. Accesiunea mobiliară ...................................................................598-601 7  Cuprins Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată ......................... 602-630 Secţiunea 1. Limite legale ........................................................................................602-625 §1. Dispoziţii comune .........................................................................................602-603 §2. Folosirea apelor ...........................................................................................604-610 §3. Picătura streşinii .................................................................................................. 611 §4. Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru anumite construcţii, lucrări şi plantaţii ..........................................................................................612-613 §5. Vederea asupra proprietăţii vecinului ..........................................................614-616 §6. Dreptul de trecere ........................................................................................617-620 §7. Alte limite legale ..........................................................................................621-625 Secţiunea a 2-a. Limite convenţionale .....................................................................626-629 Secţiunea a 3-a. Limite judiciare ..................................................................................... 630 Capitolul IV. Proprietatea comună ....................................................................... 631-686 Secţiunea 1. Dispoziţii generale ...............................................................................631-633 Secţiunea a 2-a. Coproprietatea obişnuită ..............................................................634-645 Secţiunea a 3-a. Coproprietatea forţată ..................................................................646-666 §1. Dispoziţii comune .........................................................................................646-647 §2. Coproprietatea asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente ...............................................................648-659 I. Părţile comune .........................................................................................648-652 I. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor ....................................................653-658 III. Asociaţia de proprietari ................................................................................. 659 §3. Coproprietatea asupra despărţiturilor comune ...........................................660-666 Secţiunea a 4-a. Proprietatea comună în devălmăşie ............................................667-668 Secţiunea a 5-a. Partajul ..........................................................................................669-686 Capitolul V. Proprietatea periodică ...................................................................... 687-692 Titlul III. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată ........................... 693-772 Capitolul I. Superficia ........................................................................................... 693-702 Capitolul II. Uzufructul .......................................................................................... 703-748 Secţiunea 1. Dispoziţii generale ...............................................................................703-708 Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar ........................................................................................709-745 §1. Drepturile uzufructuarului şi ale nudului proprietar ....................................709-722 §2. Obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar ....................................723-736 §3. Dispoziţii speciale ........................................................................................737-745 Secţiunea a 3-a. Stingerea uzufructului ...................................................................746-748 Capitolul III. Uzul şi abitaţia .................................................................................. 749-754 Capitolul IV. Servituţile ......................................................................................... 755-772 Secţiunea 1. Dispoziţii generale ...............................................................................755-764 Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor .............................................765-769 Secţiunea a 3-a. Stingerea servituţilor .....................................................................770-772 Titlul IV. Fiducia ..................................................................................................... 773-791 Codul civil  8 Titlul V. Administrarea bunurilor altuia ................................................................ 792-857 Capitolul I. Dispoziţii generale .............................................................................. 792-794 Capitolul II. Formele de administrare ................................................................... 795-801 Secţiunea 1. Administrarea simplă ..........................................................................795-799 Secţiunea a 2-a. Administrarea deplină ...................................................................800-801 Capitolul III. Regimul juridic al administrării ......................................................... 802-845 Secţiunea 1. Obligaţiile administratorului faţă de beneficiar ...................................802-812 Secţiunea a 2-a. Obligaţiile administratorului şi ale beneficiarului în raporturile cu terţii .............................................................................................813-817 Secţiunea a 3-a. Inventar, garanţii şi asigurare .......................................................818-824 Secţiunea a 4-a. Administrarea colectivă şi delegarea ...........................................825-830 Secţiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure .................................................831-836 Secţiunea a 6-a. Repartiţia profiturilor şi a pierderilor .............................................837-841 Secţiunea a 7-a. Darea de seamă anuală ...............................................................842-845 Capitolul IV. Încetarea administrării ..................................................................... 846-857 Secţiunea 1. Cauzele de încetare ............................................................................846-849 Secţiunea a 2-a. Darea de seamă şi predarea bunurilor ........................................850-857 Titlul VI. Proprietatea publică ............................................................................... 858-875 Capitolul I. Dispoziţii generale .............................................................................. 858-865 Capitolul II. Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice ....................... 866-875 Secţiunea 1. Dispoziţii generale ...................................................................................... 866 Secţiunea a 2-a. Dreptul de administrare ................................................................867-870 Secţiunea a 3-a. Dreptul de concesiune ..................................................................871-873 Secţiunea a 4-a. Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit ................................................874-875 Titlul VII. Cartea funciară ....................................................................................... 876-915 Capitolul I. Dispoziţii generale .............................................................................. 876-884 Capitolul II. Înscrierea drepturilor tabulare ........................................................... 885-901 Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi juridice .............................. 902-906 Capitolul IV. Rectificarea înscrierilor de carte funciară ........................................ 907-915 Titlul VIII. Posesia .................................................................................................. 916-952 Capitolul I. Dispoziţii generale .............................................................................. 916-921 Capitolul II. Viciile posesiei .................................................................................. 922-927 Capitolul III. Efectele posesiei .............................................................................. 928-948 Secţiunea 1. Dispoziţii generale ...............................................................................928-929 Secţiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliară ................................................................930-934 Secţiunea a 3-a. Dobândirea proprietăţii mobiliare prin posesia de bună-credinţă ...................................................................................................935-940 Secţiunea a 4-a. Ocupaţiunea .................................................................................941-947 Secţiunea a 5-a. Dobândirea fructelor prin posesia de bună-credinţă .......................... 948 Capitolul IV. Acţiunile posesorii ............................................................................ 949-952 9  Cuprins Cartea a IV-a. Despre moştenire şi liberalităţi ................................................... 953-1163 Titlul I. Dispoziţii referitoare la moştenire în general ......................................... 953-962 Capitolul I. Dispoziţii generale .............................................................................. 953-956 Capitolul II. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni .................................. 957-962 Titlul II. Moştenirea legală ..................................................................................... 963-983 Capitolul I. Dispoziţii generale .............................................................................. 963-964 Capitolul II. Reprezentarea succesorală .............................................................. 965-969 Capitolul III. Moştenitorii legali ............................................................................. 970-983 Secţiunea 1. Soţul supravieţuitor .............................................................................970-974 Secţiunea a 2-a. Descendenţii defunctului ..................................................................... 975 Secţiunea a 3-a. Ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi ............................976-981 Secţiunea a 4-a. Ascendenţii ordinari ............................................................................. 982 Secţiunea a 5-a. Colateralii ordinari ................................................................................ 983 Titlul III. Liberalităţile ........................................................................................... 984-1099 Capitolul I. Dispoziţii comune ............................................................................. 984-1010 Secţiunea 1. Dispoziţii preliminare ...........................................................................984-986 Secţiunea a 2-a. Capacitatea în materie de liberalităţi ............................................987-992 Secţiunea a 3-a. Substituţiile fideicomisare .......................................................... 993-1000 Secţiunea a 4-a. Liberalităţile reziduale .............................................................. 1001-1005 Secţiunea a 5-a. Revizuirea condiţiilor şi sarcinilor ............................................ 1006-1008 Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale .................................................................... 1009-1010 Capitolul II. Donaţia .......................................................................................... 1011-1033 Secţiunea 1. Încheierea contractului ................................................................... 1011-1016 Secţiunea a 2-a. Efectele donaţiei ...................................................................... 1017-1019 Secţiunea a 3-a. Revocarea donaţiei ................................................................. 1020-1029 §1. Dispoziţii comune ................................................................................... 1020-1022 §2. Revocarea pentru ingratitudine ............................................................. 1023-1026 §3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii ............................................... 1027-1029 Secţiunea a 4-a. Donaţiile făcute viitorilor soţi în vederea căsătoriei şi donaţiile între soţi ......................................................................................... 1030-1033 Capitolul III. Testamentul ................................................................................. 1034-1085 Secţiunea 1. Dispoziţii generale .......................................................................... 1034-1039 Secţiunea a 2-a. Formele testamentului ............................................................. 1040-1050 Secţiunea a 3-a. Revocarea voluntară a testamentului ..................................... 1051-1053 Secţiunea a 4-a. Legatul ..................................................................................... 1054-1073 §1. Categorii de legate ................................................................................. 1054-1057 §2. Efectele legatelor ................................................................................... 1058-1067 §3. Ineficacitatea legatelor ........................................................................... 1068-1073 Secţiunea a 5-a. Dezmoştenirea ........................................................................ 1074-1076 Secţiunea a 6-a. Execuţiunea testamentară ...................................................... 1077-1085 Capitolul IV. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive ................................................................................... 1086-1099 Secţiunea 1. Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă ................................ 1086-1090 Secţiunea a 2-a. Reducţiunea liberalităţilor excesive ......................................... 1091-1099 Codul civil  10 Titlul IV. Transmisiunea şi partajul moştenirii ................................................ 1100-1163 Capitolul I. Transmisiunea moştenirii ............................................................... 1100-1134 Secţiunea 1. Dispoziţii generale .......................................................................... 1100-1105 Secţiunea a 2-a. Acceptarea moştenirii .............................................................. 1106-1119 Secţiunea a 3-a. Renunţarea la moştenire ......................................................... 1120-1124 Secţiunea a 4-a. Sezina ...................................................................................... 1125-1129 Secţiunea a 5-a. Petiţia de ereditate ................................................................... 1130-1131 Secţiunea a 6-a. Certificatul de moştenitor ......................................................... 1132-1134 Capitolul II. Moştenirea vacantă ....................................................................... 1135-1140 Capitolul III. Amintirile de familie ...................................................................... 1141-1142 Capitolul IV. Partajul succesoral şi raportul ..................................................... 1143-1163 Secţiunea 1. Dispoziţii generale referitoare la partajul succesoral .................... 1143-1145 Secţiunea a 2-a. Raportul donaţiilor ................................................................... 1146-1154 Secţiunea a 3-a. Plata datoriilor .......................................................................... 1155-1159 Secţiunea a 4-a. Partajul de ascendent .............................................................. 1160-1163 Cartea a V-a. Despre obligaţii ........................................................................... 1164-2499 Titlul I. Dispoziţii generale ................................................................................. 1164-1165 Titlul II. Izvoarele obligaţiilor ............................................................................. 1166-1395 Capitolul I. Contractul ....................................................................................... 1166-1323 Secţiunea 1. Dispoziţii generale .......................................................................... 1166-1170 Secţiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte ................................................. 1171-1177 Secţiunea a 3-a. Încheierea contractului ............................................................ 1178-1245 §1. Dispoziţii preliminare .............................................................................. 1178-1179 §2. Capacitatea părţilor ................................................................................ 1180-1181 §3. Consimţământul ..................................................................................... 1182-1224 I. Formarea contractului ......................................................................... 1182-1203 II. Valabilitatea consimţământului .......................................................... 1204-1205 III. Viciile consimţământului ................................................................... 1206-1224 §4. Obiectul contractului ............................................................................... 1225-1234 §5. Cauza ..................................................................................................... 1235-1239 §6. Forma contractului ................................................................................. 1240-1245 Secţiunea a 4-a. Nulitatea contractului ............................................................... 1246-1265 §1. Dispoziţii generale .................................................................................. 1246-1249 §2. Cauzele de nulitate ................................................................................. 1250-1253 §3. Efectele nulităţii ....................................................................................... 1254-1260 §4. Validarea contractului ............................................................................. 1261-1265 Secţiunea a 5-a. Interpretarea contractului ........................................................ 1266-1269 Secţiunea a 6-a. Efectele contractului ................................................................ 1270-1294 §1. Efectele între părţi ................................................................................... 1270-1279 §2. Efectele faţă de terţi ................................................................................ 1280-1294 I. Dispoziţii generale .............................................................................. 1280-1282 II. Promisiunea faptei altuia ............................................................................. 1283 11  Cuprins III. Stipulaţia pentru altul ........................................................................ 1284-1288 IV. Simulaţia ........................................................................................... 1289-1294 Secţiunea a 7-a. Reprezentarea ......................................................................... 1295-1314 Secţiunea a 8-a. Cesiunea contractului .............................................................. 1315-1320 Secţiunea a 9-a. Încetarea contractului .............................................................. 1321-1323 Capitolul II. Actul juridic unilateral .................................................................... 1324-1329 Secţiunea 1. Dispoziţii generale .......................................................................... 1324-1326 Secţiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligaţii ......................................... 1327-1329 Capitolul III. Faptul juridic licit .......................................................................... 1330-1348 Secţiunea 1. Gestiunea de afaceri ...................................................................... 1330-1340 Secţiunea a 2-a. Plata nedatorată ...................................................................... 1341-1344 Secţiunea a 3-a. Îmbogăţirea fără justă cauză ................................................... 1345-1348 Capitolul IV. Răspunderea civilă ...................................................................... 1349-1395 Secţiunea 1. Dispoziţii generale .......................................................................... 1349-1350 Secţiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de răspundere ....................................... 1351-1356 Secţiunea a 3-a. Răspunderea pentru fapta proprie .......................................... 1357-1371 Secţiunea a 4-a. Răspunderea pentru fapta altuia ............................................. 1372-1374 Secţiunea a 5-a. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri .................................................................................................... 1375-1380 Secţiunea a 6-a. Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale .......... 1381-1395 Titlul III. Modalităţile obligaţiilor ....................................................................... 1396-1420 Capitolul I. Dispoziţii generale .......................................................................... 1396-1398 Capitolul II. Condiţia ......................................................................................... 1399-1410 Capitolul III. Termenul ...................................................................................... 1411-1420 Titlul IV. Obligaţiile complexe ........................................................................... 1421-1468 Capitolul I. Obligaţiile divizibile şi obligaţiile indivizibile .................................... 1421-1433 Capitolul II. Obligaţiile solidare ......................................................................... 1434-1460 Secţiunea 1. Obligaţiile solidare între creditori ................................................... 1434-1442 Secţiunea a 2-a. Obligaţiile solidare între debitori .............................................. 1443-1460 §1. Dispoziţii generale .................................................................................. 1443-1446 §2. Efectele solidarităţii în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari ........ 1447-1455 I. Efectele principale în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari ....... 1447-1453 II. Efectele secundare în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari .... 1454-1455 §3. Efectele solidarităţii în raporturile dintre debitori ................................... 1456-1460 Capitolul III. Obligaţiile alternative şi facultative ............................................... 1461-1468 Secţiunea 1. Obligaţiile alternative...................................................................... 1461-1467 Secţiunea a 2-a. Obligaţiile facultative .......................................................................... 1468 Titlul V. Executarea obligaţiilor ........................................................................ 1469-1565 Capitolul I. Plata ............................................................................................... 1469-1515 Secţiunea 1. Dispoziţii generale .......................................................................... 1469-1471 Secţiunea a 2-a. Subiectele plăţii ........................................................................ 1472-1479 Secţiunea a 3-a. Condiţiile plăţii .......................................................................... 1480-1498 Secţiunea a 4-a. Dovada plăţii ............................................................................ 1499-1505 Codul civil  12 Secţiunea a 5-a. Imputaţia plăţii .......................................................................... 1506-1509 Secţiunea a 6-a. Punerea în întârziere a creditorului ......................................... 1510-1515 Capitolul II. Executarea silită a obligaţiilor ....................................................... 1516-1557 Secţiunea 1. Dispoziţii generale .......................................................................... 1516-1520 Secţiunea a 2-a. Punerea în întârziere a debitorului .......................................... 1521-1526 Secţiunea a 3-a. Executarea silită în natură ....................................................... 1527-1529 Secţiunea a 4-a. Executarea prin echivalent ...................................................... 1530-1548 §1. Dispoziţii generale ............................................................................................ 1530 §2. Prejudiciul ............................................................................................... 1531-1546 I. Evaluarea prejudiciului ........................................................................ 1531-1537 II. Clauza penală şi arvuna .................................................................... 1538-1546 §3. Vinovăţia debitorului ............................................................................... 1547-1548 Secţiunea a 5-a. Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor ................... 1549-1554 Secţiunea a 6-a. Cauze justificate de neexecutare a obligaţiilor contractuale ..... 1555-1557 Capitolul III. Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorului .......................... 1558-1565 Secţiunea 1. Măsurile conservatorii .................................................................... 1558-1559 Secţiunea a 2-a. Acţiunea oblică ........................................................................ 1560-1561 Secţiunea a 3-a. Acţiunea revocatorie ................................................................ 1562-1565 Titlul VI. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor .................................... 1566-1614 Capitolul I. Cesiunea de creanţă ...................................................................... 1566-1592 Secţiunea 1. Cesiunea de creanţă în general .................................................... 1566-1586 Secţiunea a 2-a. Cesiunea unei creanţe constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtător .............................................. 1587-1592 Capitolul II. Subrogaţia ..................................................................................... 1593-1598 Capitolul III. Preluarea datoriei ......................................................................... 1599-1608 Secţiunea 1. Dispoziţii generale .......................................................................... 1599-1604 Secţiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin contract încheiat cu debitorul ............. 1605-1608 Capitolul IV. Novaţia ........................................................................................ 1609-1614 Titlul VII. Stingerea obligaţiilor ......................................................................... 1615-1634 Capitolul I. Dispoziţii generale ................................................................................... 1615 Capitolul II. Compensaţia ................................................................................. 1616-1623 Capitolul III. Confuziunea ................................................................................. 1624-1628 Capitolul IV. Remiterea de datorie ................................................................... 1629-1633 Capitolul V. Imposibilitatea fortuită de executare ...................................................... 1634 Titlul VIII. Restituirea prestaţiilor ...................................................................... 1635-1649 Capitolul I. Dispoziţii generale .......................................................................... 1635-1638 Capitolul II. Modalităţile de restituire ................................................................ 1639-1647 Capitolul III. Efectele restituirii faţă de terţi ....................................................... 1648-1649 Titlul IX. Diferite contracte speciale ................................................................. 1650-2278 Capitolul I. Contractul de vânzare .................................................................... 1650-1762 Secţiunea 1. Dispoziţii generale .......................................................................... 1650-1740 §1. Domeniul de aplicare .............................................................................. 1650-1651 §2. Cine poate cumpăra sau vinde .............................................................. 1652-1656 13  Cuprins §3. Obiectul vânzării ..................................................................................... 1657-1667 §4. Pactul de opţiune privind contractul de vânzare şi promisiunea de vânzare ......................................................................... 1668-1670 §5. Obligaţiile vânzătorului ........................................................................... 1671-1718 I. Dispoziţii generale ............................................................................... 1671-1672 II. Transmiterea proprietăţii sau a dreptului vândut ............................... 1673-1684 III. Predarea bunului ............................................................................... 1685-1694 IV. Garanţia contra evicţiunii .................................................................. 1695-1706 V. Garanţia contra viciilor bunului vândut .............................................. 1707-1715 VI. Despre garanţia pentru buna funcţionare ........................................ 1716-1718 §6. Obligaţiile cumpărătorului ...................................................................... 1719-1729 §7. Dreptul de preempţiune ......................................................................... 1730-1740 Secţiunea a 2-a. Vânzarea bunurilor imobile ..................................................... 1741-1746 §1. Reguli speciale aplicabile vânzării imobilelor ......................................... 1741-1745 §2. Vânzarea terenurilor forestiere ......................................................................... 1746 Secţiunea a 3-a. Vânzarea moştenirii ................................................................. 1747-1754 Secţiunea a 4-a. Alte varietăţi de vânzare .......................................................... 1755-1762 §1. Vânzarea cu plata preţului în rate şi rezerva proprietăţii ....................... 1755-1757 §2. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare .................................................. 1758-1762 Capitolul II. Contractul de schimb .................................................................... 1763-1765 Capitolul III. Contractul de furnizare ................................................................. 1766-1771 Capitolul IV. Contractul de report ..................................................................... 1772-1776 Capitolul V. Contractul de locaţiune ................................................................. 1777-1850 Secţiunea 1. Dispoziţii generale .......................................................................... 1777-1823 §1. Cuprinsul contractului ............................................................................ 1777-1785 §2. Obligaţiile locatorului .............................................................................. 1786-1795 §3. Obligaţiile locatarului .............................................................................. 1796-1804 §4. Sublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune ............................ 1805-1808 §5. Expirarea termenului şi tacita relocaţiune ............................................. 1809-1810 §6. Înstrăinarea bunului dat în locaţiune ...................................................... 1811-1815 §7. Încetarea contractului ............................................................................. 1816-1823 Secţiunea a 2-a. Reguli particulare în materia închirierii locuinţelor .................. 1824-1835 Secţiunea a 3-a. Reguli particulare în materia arendării .................................... 1836-1850 Capitolul VI. Contractul de antrepriză .............................................................. 1851-1880 Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriză ............................ 1851-1873 §1. Dispoziţii generale .................................................................................. 1851-1856 §2. Obligaţiile părţilor .................................................................................... 1857-1869 §3. Încetarea contractului ............................................................................. 1870-1873 Secţiunea a 2-a. Contractul de antrepriză pentru lucrări de construcţii ............. 1874-1880 Capitolul VII. Contractul de societate ............................................................... 1881-1954 Secţiunea 1. Dispoziţii generale .......................................................................... 1881-1889 Secţiunea a 2-a. Societatea simplă .................................................................... 1890-1948 §1. Încheierea contractului de societate ...................................................... 1890-1893 §2. Efectele contractului de societate .......................................................... 1894-1924 Codul civil  14 I. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor între ei ........................................... 1894-1912 II. Administrarea societăţii ...................................................................... 1913-1919 III. Obligaţiile asociaţilor faţă de terţi ...................................................... 1920-1924 §3. Pierderea calităţii de asociat .................................................................. 1925-1929 §4. Încetarea contractului de societate şi dizolvarea societăţii ................... 1930-1940 §5. Lichidarea societăţii ................................................................................ 1951-1948 Secţiunea a 3-a. Asocierea în participaţie .......................................................... 1949-1954 Capitolul VIII. Contractul de transport .............................................................. 1955-2008 Secţiunea 1. Dispoziţii generale .......................................................................... 1955-1960 Secţiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri ........................................... 1961-2001 Secţiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane şi bagaje ...................... 2002-2008 Capitolul IX. Contractul de mandat .................................................................. 2009-2071 Secţiunea 1. Dispoziţii comune ........................................................................... 2009-2012 Secţiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare ....................................................... 2013-2038 §1. Forma şi întinderea mandatului .............................................................. 2013-2016 §2. Obligaţiile mandatarului .......................................................................... 2017-2024 §3. Obligaţiile mandantului ........................................................................... 2025-2029 §4. Încetarea mandatului .............................................................................. 2030-2038 Secţiunea a 3-a. Mandatul fără reprezentare ..................................................... 2039-2071 §1. Dispoziţii generale .................................................................................. 2039-2042 §2. Contractul de comision ........................................................................... 2043-2053 §3. Contractul de consignaţie ....................................................................... 2054-2063 §4. Contractul de expediţie ........................................................................... 2064-2071 Capitolul X. Contractul de agenţie ................................................................... 2072-2095 Capitolul XI. Contractul de intermediere .......................................................... 2096-2102 Capitolul XII. Contractul de depozit .................................................................. 2103-2143 Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit ................................ 2103-2123 §1. Dispoziţii generale .................................................................................. 2103-2106 §2. Obligaţiile depozitarului .......................................................................... 2107-2121 §3. Obligaţiile deponentului .......................................................................... 2122-2123 Secţiunea a 2-a. Depozitul necesar .................................................................... 2124-2126 Secţiunea a 3-a. Depozitul hotelier ..................................................................... 2127-2137 Secţiunea a 4-a. Sechestrul convenţional .......................................................... 2138-2143 Capitolul XIII. Contractul de împrumut ............................................................. 2144-2170 Secţiunea 1. Dispoziţii generale .......................................................................... 2144-2145 Secţiunea a 2-a. Împrumutul de folosinţă ........................................................... 2146-2157 Secţiunea a 3-a. Împrumutul de consumaţie ...................................................... 2158-2170 §1. Dispoziţii comune .................................................................................... 2158-2166 §2. Împrumutul cu dobândă .......................................................................... 2167-2170 Capitolul XIV. Contractul de cont curent .......................................................... 2171-2183 Capitolul XV. Contul bancar curent şi alte contracte bancare .......................... 2184-2198 Secţiunea 1. Contul bancar curent ..................................................................... 2184-2190 Secţiunea a 2-a. Depozitul bancar ...................................................................... 2191-2192 Secţiunea a 3-a. Facilitatea de credit ................................................................. 2193-2195 15  Cuprins Secţiunea a 4-a. Închirierea casetelor de valori ................................................. 2196-2198 Capitolul XVI. Contractul de asigurare ............................................................. 2199-2241 Secţiunea 1. Dispoziţii comune ........................................................................... 2199-2213 Secţiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri ............................................................... 2214-2220 Secţiunea a 3-a. Asigurările de credite şi garanţii şi asigurările de pierderi financiare ....................................................................................... 2221-2222 Secţiunea a 4-a. Asigurarea de răspundere civilă ............................................. 2223-2226 Secţiunea a 5-a. Asigurarea de persoane .......................................................... 2227-2238 Secţiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea şi retrocesiunea ......................... 2239-2241 Capitolul XVII. Contractul de rentă viageră ...................................................... 2242-2253 Capitolul XVIII. Contractul de întreţinere .......................................................... 2254-2263 Capitolul XIX. Jocul şi pariul ............................................................................ 2264-2266 Capitolul XX. Tranzacţia .................................................................................. 2267-2278 Titlul X. Garanţiile personale ............................................................................ 2279-2322 Capitolul I. Dispoziţii generale ................................................................................... 2279 Capitolul II. Fideiusiunea .................................................................................. 2280-2320 Secţiunea 1. Dispoziţii generale .......................................................................... 2280-2292 Secţiunea a 2-a. Efectele fideiusiunii .................................................................. 2293-2313 §1. Efectele fideiusiunii între creditor şi fideiusor ......................................... 2293-2304 §2. Efectele fideiusiunii între debitor şi fideiusor .......................................... 2305-2312 §3. Efectele fideiusiunii între mai mulţi fideiusori ................................................... 2313 Secţiunea a 3-a. Încetarea fideiusiunii ................................................................ 2314-2320 Capitolul III. Garanţiile autonome ..................................................................... 2321-2322 Titlul XI. Privilegiile şi garanţiile reale .............................................................. 2323-2499 Capitolul I. Dispoziţii generale .......................................................................... 2323-2332 Capitolul II. Privilegiile ...................................................................................... 2333-2342 Secţiunea 1. Dispoziţii comune ........................................................................... 2333-2337 Secţiunea a 2-a. Privilegiile generale şi privilegiile speciale .............................. 2338-2341 Secţiunea a 3-a. Concursul privilegiilor între ele şi concursul dintre privilegii şi ipoteci ............................................................................................. 2342 Capitolul III. Ipoteca ......................................................................................... 2343-2428 Secţiunea 1. Dispoziţii generale .......................................................................... 2343-2376 §1. Dispoziţii comune .................................................................................... 2343-2349 §2. Obiectul şi întinderea ipotecii ................................................................. 2350-2359 §3. Efectele ipotecii faţă de terţi ................................................................... 2360-2364 §4. Ipotecile convenţionale ........................................................................... 2365-2376 Secţiunea a 2-a. Ipoteca imobiliară .................................................................... 2377-2386 §1. Constituirea ipotecii imobiliare ................................................................ 2377-2383 §2. Drepturile şi obligaţiile părţilor ................................................................ 2384-2385 §3. Ipotecile legale .................................................................................................. 2386 Secţiunea a 3-a. Ipoteca mobiliară ..................................................................... 2387-2419 §1. Dispoziţii generale .................................................................................. 2387-2397 I. Constituirea ipotecii ............................................................................. 2387-2393 II. Drepturile şi obligaţiile părţilor ............................................................ 2394-2397 Codul civil  16 §2. Ipotecile asupra creanţelor ..................................................................... 2398-2408 I. Dispoziţii comune ................................................................................ 2398-2402 II. Drepturile şi obligaţiile părţilor ............................................................ 2403-2408 §3. Perfectarea ipotecilor mobiliare ............................................................. 2409-2412 §4. Înscrierea ipotecilor mobiliare ................................................................ 2413-2419 Secţiunea a 4-a. Concursul între creditorii ipotecari .......................................... 2420-2427 Secţiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor ............................................................................ 2428 Capitolul IV. Executarea ipotecN-ati gasit ce cautati?
Contactati-ne deoarece este posibil sa avem produsul in depozit fara sa fie prezent pe site.


  Suport & Comenzi  

   vanzari@altalibrarie.ro 

   0733.318.335